Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH II

- Mô tả nội dung môn học:

 Chương I giới thiệu những kiến thức về hàm số nhiều biến số, bao gồm các kiến thức về tô pô trong , các khái niệm liên tục, đạo hàm riêng, sự khả vi của hàm nhiều biến, bài toán cực trị địa phương, cực trị điều kiện, cực trị toàn cục, một số khái niệm về hình học vi phân. Chương II liên quan đến tích phân bội hai, bội ba, tích phân phụ thuộc tham số. Chương III dành cho tích phân đường loại I, loại II, bao gồm công thức Green; các kết quả liên quan đến tích phân mặt loại I, loại II như công thức Stokes, công thức Oxtrogradsky cũng được giới thiệu. Học phần giới thiệu những phần đơn giản nhất về lý thuyết trường. Chương IV dành cho những kiến thức về phương trình vi phân (cấp I, cấp II, hệ phương trình vi phân).

Mã lớp môn học: 12102151

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12102151 Tạ Ngọc Ánh 15/01/2018 26/05/2018 Phương Canh Viết 01/01/1753 Phương Canh
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài tập môn Giải tích II

  Sinh viên làm bài tập ở nhà. Đến giờ bài tập tham gia làm bài và chữa bài trên lớp. Tất cả sinh viên đều phải làm bài tập ôn tập, đóng thành tập (giấy A4) nộp lại cho giáo viên bản viết tay và giữ lại bản phôtô (nếu cần) để ôn tập. Kết quả làm bài tập (ở nhà, trên lớp và bài tập ôn tập) là một trong các căn cứ đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên và là cơ sở để giáo viên cho điểm thành phần môn học của sinh viên.

link
2 Bài giảng chi tiết môn Giải tích II

 

link