Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Hy Đức Mạnh, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Tạ Ngọc Ánh and Bùi Văn Định{, Optimization in an asymmetric Lanchester (n,1) model}{, Journal of Defense Modeling and Simulation}{, pp. 10}{, 01/01/2020} {[Liên kết]}.
2. Ta Ngoc Anh{, Random equations and applications to general random fixed point theorems}{, New Zealand Journal of Mathematics}{, pp. 17-24}{, 2011} {[Liên kết]}.
3. Ta Ngoc Anh and Dang Hung Thang{, On random equations and applications to random fixed point theorems}{, Random Operators and Stochastic Equations }{, pp. 199-212}{, 2010} {[Liên kết]}.
4. Ta Ngoc Anh and Dang Hung Thang{, Some results on random equations}{, Vietnam Journal of Mathematics}{, pp. 35-44}{, 2010} {[Liên kết]}.
5. Ta Ngoc Anh{, Random fixed points of probabilistic contractions and applications to random equations}{, Vietnam Journal of Mathematics}{, pp. 227-235}{, 2010} {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search