Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Việt Hùng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Нейросетевые алгоритмы решения задач сжатия видео и изображений, Нгуен Виет Хунг, 2015
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Van Quan Nguyen, Viet Hung Nguyen, Nhien-An Le-Khac and Cao Van Loi{, Clustering-Based Deep Autoencoders for Network Anomaly Detection}{, 7th International Conference on Future Data and Security Engineering}{, pp. 290-303}{, 01/12/2020} {[Liên kết]}.
2. Nguyen Minh Tu, Nguyen Viet Hung, Phan Viet Anh, Cao Van Loi and Nathan Shone{, Detecting Malware Based on Dynamic Analysis Techniques Using Deep Graph Learning}{, 7th International Conference on Future Data and Security Engineering}{, pp. 357-378}{, 01/12/2020} {[Liên kết]}.
3. Trung Dung Do, Quoc Khanh Nguyen and Viet Hung Nguyen{, A multi-scale context encoder for high quality restoration of facial images}{, 2020 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR)}{, pp. }{, 07/10/2020} {[Liên kết]}.
4. M Babenko, A Tchernykh, E Golimblevskaia, Nguyen Viet Hung and V K Chaurasiya{, Computationally secure threshold secret sharing scheme with minimal redundancy}{, THE 2ND INTERNATIONAL WORKSHOP ON INFORMATION, COMPUTATION, AND CONTROL SYSTEMS FOR DISTRIBUTED ENVIRONMENT}{, pp. 23-32}{, 07/08/2020} {[Liên kết]}.
5. Vu Dinh Phai, Phan Huy Dung, Nathan Shone, Tran Nguyen Ngoc, Nguyen Viet Hung and Qi Shi{, Behaviour-aware Malware Classification: Dynamic Feature Selection}{, 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) - 2019 }{, pp. }{, 26/10/2019} {[Liên kết]}.
6. Nguyen Viet Hung, Pham Ngoc Dung, Tran Nguyen Ngoc, Vu Dinh Phai and Qi Shi{, Malware Detection Based on Directed Multi-Edge Dataflow Graph Representation and Convolutional Neural Network}{, 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) - 2019 }{, pp. }{, 25/10/2019} {[Liên kết]}.
7. Nguyễn Việt Hùng, Quách Danh Ngọc, Phạm Ngọc Dũng và Nguyễn Đức Tuân{, Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn file mã độc và mô hình học sâu trong phát hiện mã độc}{, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"}{, pp. }{, 28/06/2019} {[Liên kết]}.
8. Nguyen Viet Hung, Nguyen Van Quan, Le Thi Trang Linh and Nathan Shone{, Using deep learning models for network scanning detection}{, 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2018) Moscow, Russian ((Accepted) }{, pp. }{, 25/06/2018} {[Liên kết]}.
9. Phai Vu Dinh, Nguyen Viet Hung and Tran Nguyen Ngoc{, An Empirical Study of The Impact of DoS, DDoS Attacks on Various Web Servers and Application Servers}{, Tạp chí An toàn thông tin}{, pp. }{, 03/05/2018} {[Liên kết]}.
10. Nguyễn Việt Hùng{, ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG DỰA VÀO TẦN SUẤT LỜI GỌI HỆ THỐNG VỚI BỘ DỮ LIỆU ADFA-LD}{, Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 10 (06-2017)}{, pp. 18-25}{, 01/11/2017} {[Liên kết]}.
11. Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Văn Quân{, Tấn công mạng sử dụng các thiết bị IoT}{, Hội thảo khoa học về An toàn thông tin - Trung tâm 2 - Cục Công nghệ thông tin}{, pp. 153-159}{, 6/2017} {[Liên kết]}.
12. Nguyen Viet Hung và Dang Thi Mai{, Thử nghiệm thuật toán mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng với bộ dữ liệu ADFA-LD}{, Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin }{, pp. }{, 28/11/2016} {[Liên kết]}.
13. Nguyen Viet Hung and Dang Thi Mai{, Application of Newton methods in the reduction of the problem of optimal control of a boundary value problem}{, IOSR Journal of Computer Engineering}{, pp. 110-115}{, 15/06/2016} {[Liên kết]}.
14. Нгуен Виет Хунг{, Применение нейронных сетей в системе обнаружения атак на примере базы данных ADFA-LD }{, Научная конференция «нейрокомпьютеры и их применение»}{, pp. 88-90}{, 15/03/2016} {[Liên kết]}.
15. Нгуен Виет Хунг{, Применение нейронных сетей в системе обнаружения DDos-ATAK }{, Вьетнамо-российская международная научная конференция 2015г}{, pp. }{, 03/04/2015} {[Liên kết]}.
16. Нгуен Вьет Хунг and Ле Мань Ха{, Применение нейросетевого алгоритма в задаче обнаружения атак типа «отказ в обслуживании» }{, всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» Москва – 2015}{, pp. }{, 15/03/2015} {[Liên kết]}.
17. Nguyen Viet Hung and Dang Thi Mai{, The Minimum Total Heating Lander By The Maximum Principle Pontryagin}{, Journal of Engineering Research and Applications}{, pp. 77-80}{, 01/12/2014} {[Liên kết]}.
18. Nguyễn Việt Hùng và Vi Bảo Ngọc{, Phương pháp song song hóa thuật toán tìm kiếm vector chuyển động trong mã hóa video với công nghệ CUDA}{, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự }{, pp. }{, 01/12/2013} {[Liên kết]}.
19. Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Việt Hùng{, Tấn công từ chối dịch vụ phân tán và các giải pháp phòng chống}{, }{, pp. }{, 01/10/2013} {[Liên kết]}.
20. Nguyễn Việt Hùng và Trần Nguyên Ngọc{, Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện tấn công từ chối dịch vụ phân tán}{, Tạp chí khoa học và kỹ thuật số 1 - HVKTQS}{, pp. }{, 01/10/2012} {[Liên kết]}.
21. Нгуен Виет Хунг và Муравьев А.В{, Применение нейросетевого алгоритма в задаче компенсации движения в видео кодировании при помощи технологии NVIDIA CUDA}{, Журнал «Нейросетевые технологии» в журнале «Информационные технологии» №5, 2012 }{, pp. 76-78}{, 01/05/2012} {[Liên kết]}.
22. Нгуен Виет Хунг{, Сжатие изображения с использованием сети Кохонена при помощи технологии NVIDIA CUDA}{, Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение». Москва – 2012}{, pp. }{, 10/03/2012} {[Liên kết]}.
23. Нгуен Виет Хунг and Муравьев А.В{, Реализация нейросетевого алгоритма компенсации движения в видео кодировании с использованием технологии NVIDIA CUDA }{, Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение»}{, pp. }{, 10/03/2012} {[Liên kết]}.
24. Нгуен Виет Хунг{, Применение нейросетевых методов слияния данных в задаче экстраполяции функций с аппаратной поддержкой вычислений }{, XIV всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012»}{, pp. 82-91}{, 05/01/2012} {[Liên kết]}.
25. Нгуен Виет Хунг{, Сжатие изображения с использованием нейронной сети в преобразованном пространстве}{, Журнал «Нейросетевые технологии» в журнале «Информационные технологии»}{, pp. }{, 01/01/2012} {[Liên kết]}.
26. Нгуен Виет Хунг{, Применение нейронных сетей для нахождения вектора движения в задаче кодирования видеопоследовательности со стандартом H.264/AVC}{, Конференции МФТИ «Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе»}{, pp. }{, 29/11/2011} {[Liên kết]}.
27. Нгуен Виет Хунг{, Нейросетевой алгоритм для решения задачи компенсации движения в видеопоследовательностях со стандартом H264/AVC}{, Журнал «Информатизация и Связь»}{, pp. }{, 01/06/2011} {[Liên kết]}.
28. Нгуен Виет Хунг{, Сжатие изображения с использованием нейронной сети в преобразованном пространстве.}{, IX всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение». Москва }{, pp. }{, 10/03/2011} {[Liên kết]}.
29. Аляутдинов М.А., Коробкова С.В. and Нгуен Виет Хунг{, Оптимальные пакеты программ обработки изображений для вычислительных систем на базе процессоров NVIDIA}{, Научно-практической конференции «Вычисления с использованием графических процессоров в молекулярной биологии и биоинформатике» }{, pp. }{, 05/05/2010} {[Liên kết]}.
30. Нгуен Виет Хунг and Скоринов Д.А{, Объединение нескольких нейронных сетей в задачах экстраполяции функций}{, Конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» }{, pp. }{, 26/11/2007} {[Liên kết]}.
31. Нгуен Виет Хунг{, Слияние данных в задаче экстраполяции функции}{, Нейрокомпьютеры: разработка, применение}{, pp. }{, 01/09/2007} {[Liên kết]}.
32. Нгуен Виет Хунг{, Решение задачи коммивояжера с использованием сети Кохонена }{, 49-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» }{, pp. }{, 27/11/2006} {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search