Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hoa Tất Thắng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Hoa Tất Thắng
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : hoatatthang@gmail.com
Mô tả

 Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại LB Nga, ngành "Hệ thống tự động hóa, xử lý thông tin và quản lý". Bảo vệ luận án TS năm 2009 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search