Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hoa Tất Thắng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Tin học đại cương, Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng và Nguyễn Hoài Anh, 2015
2. Giáo trình tin học, Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng, Nguyễn Hoài Anh, 2011
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Đoàn Văn Hòa and Hoa Tất Thắng{, Several communication models in multiple unmanned aerial vehicles}{, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự}{, pp. 220-227}{, 11/2018} {[Liên kết]}.
2. Nguyễn Hồng Sơn, Dương Trọng Hải và Hoa Tất Thắng{, HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH TRONG TRA CỨU, TÌM KIẾM THÔNG TIN BỆNH}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự}{, pp. 160-169}{, 2/2018} {[Liên kết]}.
3. Trần Văn An and Hoa Tất Thắng{, ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ}{, VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»}{, pp. 10-15}{, 4/2016} {[Liên kết]}.
4. Hoa Tất Thắng and Trần Văn An{, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТЕПЕННОГО РАСШИРЕНИЯ КУБА АТРИБУТОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ}{, VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»}{, pp. 15-20}{, 4/2016} {[Liên kết]}.
5. Hoa Tất Thắng{, So sánh các hệ thống giáo đào tạo từ xa}{, Tạp chí Chất lượng. Thông tin. Giáo dục. Moscow.: 2, 2009}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
6. Hoa Tất Thắng{, Phương pháp đánh giá đúng câu trả lời trong hệ thống đào tạo từ xa}{, Tạp chí Tin tức MGSU. Moscow.: 1,2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
7. Hoa Tất Thắng{, Thành lập sơ đồ nghiên cứu các môn học xây dựng trong hệ thống đào tạo từ xa}{, Tạp chí Công nghiệp và xây dựng dân dụng. Moscow.: 6,2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
8. Hoa Tất Thắng{, Đặc thù riêng khi làm việc với hệ thống kiểm tra kiến thức trong hệ thống đào tạo từ xa}{, , Tạp chí Các công trình nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh. Kursk.: 3,2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search