Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Nguyễn Trọng Toàn (ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC)
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Các phương pháp tính toán số, , 2011
2. Tin học ứng dụng MAPINFO, , 2009
3. Giáo trình Tin học ứng dụng , , 2005
4. Giáo trình Tin học đại cương ( Dành cho các đối tượng Kỹ thuật, Thông tin và Dẫn đường Không quân), , 1998
5. Giáo trình Tin học ứng dụng (Dành cho đối tượng Chỉ huy tham mưu, Hậu cần), , 1995
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. N.T. Toàn, T.C. Kiên, Vương Thị Như Quỳnh{, Thuật toán xấp xỉ ngoài giải qui hoạch CDC với xấp xỉ đầu ngẫu nhiên}{, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 13(2011), p. 83-88}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
2. N.T. Toàn, V.A. Mỹ, V.T.T. Bình{, Về một lớp phương pháp không cổ điển giải số bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường}{, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 12(2011), p.42-51}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
3. N.T. Toàn, V.A. Mỹ, V.T.T. Bình{, Về một số phương pháp tính tích phân có độ chính xác cao}{, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 11(2011), p. 54-61}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
4. N. T. Toàn{, Thuật toán xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch DC dạng chính tắc}{, Tạp chí Ứng dụng toán học, tập VIII số 1,(2010), p 29-38}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
5. N .T. Toàn, N.N Quân{, Tính tích phân số với sự trợ giúp của máy tính}{, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, 6(2010), p. 47-53}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
6. N.T. Toan{, DC programming and applications in global optimization}{, The 6th Confference of Optimization and Scientific Computing, BaVi, 4-2008}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
7. N.T. Toàn, N.V. Tuấn{, Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc}{, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 13, Học viện KTQS (2001), 171-178}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
8. N.T. Toàn, N.V. Tuấn{, Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc}{, Tin học và Điều khiển học, 17: 4(2001)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
9. N. T. Toan, N. Đ. Nghia{, K-median problem and its application}{, Báo cáo khoa học tại hội thảo Các phương pháp Toán học ứng dụng trong công nghệ và quản lí, Nha trang (1998)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
10. N.T Toan{, A Modification of Tuy's Algorithm for Canonical DC Programming Problem}{, J. Computer Science and Cybernetics,1(1998), p.34-39}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
11. N. T. Toàn{, Solving the K-median Problem via Concave Programming}{, Báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần V (9/1997)}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
12. {, Giải bài toán k-median nhờ qui hoạch lõm}{, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 4(1997), 81-90}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
13. N.D. Nghia, N.T. Toan{, On a Non-Convex Optimization Problem in The Inventory Control System}{, Vietnam J. of Math., 3(1997), p. 203-209}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
14. N. T. Toàn, N. Đ. Nghĩa{, Thử nghiệm so sánh và cải biên một số thuật toán giải bài toán qui hoạch lồi đảo dạng chính tắc}{, Tuyển tập các công trình khoa học - Toán, ĐHBK Hà nội, (1996), p. 73-82}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
15. N. T. Toàn, N. Đ. Nghĩa{, Thử nghiệm so sánh và cải biên một số thuật toán giải bài toán qui hoạch lồi đảo dạng chính tắc}{, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học Toán toàn quốc lần I về Tối ưu và Điều khiển, Qui nhơn, (1996), p. 155-163}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
16. Đ.D. Chính, N.T. Toàn, N.Đ. Nghĩa{, Về một số bài toán qui hoạch rời rạc}{, Tạp chí Toán học, 2 (1982), p. 1-9}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search