Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Cao Trưởng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Trần Cao Trưởng
Đơn vị : Bộ môn Khoa học máy tính
Chức vụ : Nghiên cứu sinh
Học hàm : GV
Học vị : Th.S
Email : caotruongtran@gmail.com
Mô tả

Education

Cao Truong Tran received the B.S. degree from Ha Noi University of Science in 2005, the M.S. degree from Le Qui Don Technical University in 2009 and the PhD degree in computer science from Victoria University of Wellington (VUW), New Zealand, in 2018. He has been doing postdoc at VUW since 06/2018.

Research Interests

- Machine Learning

- Evolutionary Computation

- Data Mining

- Face Recognition


Reviewer for International Journals

IEEE Transactions on Evolutionary Computation

IEEE Transactions on Cybernetics

Pattern Recognition

Knowledge-Based Systems, Elsevier

Applied Soft Computing

Engineering Application of Artificial Intelligence

The Egyptian Informatics Journal

 

Member of Programme Committees

IEEE Congress on Evolutionary Computation (2016, 2017, 2018)

IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (2016, 2017, 2018) 

The Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence (2018)


Publications

Journal articles

1.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue, Lam Thu Bui, “Improving performance of classification on incomplete data using feature selection and clustering”,  Applied Soft Computing, Vol.73, 12/2018, pp 848-861, Elsevier [ISI Journal, IF 3.907, SCI].

2.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue, Lam Thu Bui, “An effective and efficient approach to classification with incomplete data”,  Knowledge-Based Systems, Vol.154, 8/2018, pp 1–16, Elsevier [ISI Journal, IF 4.592, SCI].

3.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue: “Improving performance for classification with incomplete data using wrapper-based feature selection”. Evolutionary Intelligence 9(3): 81-94 (2016), Springer [ISI Journal, IF 1.61]

4.      Dương Tử Cường, Trần Cao Trưởng, “Sử dụng đặc trưng MFCC và mô hình lượng tử hóa vectơ trong bài toán xác thực người nói tiếng Việt không phụ thuộc vào từ khóa”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 130, ISSN:1859-0209, pp.33-42, 10/2009 .

Conference papers

5.      Cao Truong Tran, Mengjie ZhangPeter AndreaeBing XueBagging and Feature Selection for Classification with Incomplete Data”. Proceedings of the 20th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation (EvoApplication 2017)(1)2017: 471-486

6.      Cao Truong Tran, Mengjie ZhangPeter AndreaeBing XueMultiple imputation and genetic programming for classification with incomplete dataProceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2017 (GECCO2017): 521-528

7.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue: Genetic programming based feature construction for classification with incomplete data. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2017 (GECCO2017): 1033-1040

8.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue, and Lam Thu Bui. An ensemble of rule-based classifiers for incomplete data. In Intelligent and Evolutionary Systems (IES), 2017 21st Asia Pacific Symposium on, pp. 7-12. IEEE, 2017.

9.      Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae: Directly Evolving Classifiers for Missing Data using Genetic Programming. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation 2016 (CEC 2016): 5278-5285

10.  Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae: “A Genetic Programming-Based Imputation Method for Classification with Missing Data”. Proceedings of the 19th European Conference on Genetic Programming (EuroGP 2016), pp. 149-163.

11.  Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue: A Wrapper Feature Selection Approach to Classification with Missing Data. Proceedings of the 19th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation (EvoApplication 2016), pp. 685-700.

12.  Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue: “Directly Constructing Multiple Features for Classification with Missing Data using Genetic Programming with Interval Functions”. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2016 (GECCO 2016): 69-70.

13.  Tran, Cao Truong, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue, and Lam Thu Bui: “Multiple imputation and ensemble learning for classification with incomplete data. In Intelligent and Evolutionary Systems, pp. 401-415. Springer, 2017 (BEST PAPER).

14.  Cao Truong Tran, Peter Andreae, Mengjie Zhang: “Impact of imputation of missing values on Genetic programming based multiple feature construction for classification”. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation 2015 (CEC 2015), pp. 2398-2405.

15.  Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae: “Multiple Imputation for Missing Data Using Genetic Programming”. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2015 (GECCO 2015), pp. 583-590.

16.  Tran Duc Tang, Tran Cao Truong and Bui Thu Lam, Collision avoidance for 5-axis machine based on multi-objective genetic algorithm, The second Vietnam conference on control and automation, ISBN 978-604-911-517-2, 2013 .

17.  Dương Tử Cường, Trần Cao Trưởng: “Ứng dụng mạng nơron thiết kế bộ lọc số đệ qui”, tuyển tập công trình hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 3- Học viện Kỹ thuật Quân sự 2008; pp.74-81

 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search