Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Trần Cao Trưởng
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
CÁC XUẤT BẢN
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Bing Xue, Peter Anderae and Lam Thu Bui{, Improving performance of classification on incomplete data using feature selection and clustering}{, Applied Soft Computing}{, pp. 848-861}{, 26/09/2018} {[Liên kết]}.
2. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An Effective and Efficient Approach to Classification with Incomplete Data}{, Knowledge-Based Systems}{, pp. 1-16}{, 01/08/2018} {[Liên kết]}.
3. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An Ensemble of Rule-based Classifiers for Incomplete Data}{, The Asia-Pacific Symposium on INTELLIGENT AND EVOLUTIONARY SYSTEMS, 2017}{, pp. }{, 15/11/2017} {[Liên kết]}.
4. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Multiple Imputation and Genetic Programming for Classification with Incomplete Data}{, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO2017)}{, pp. }{, 7/2017} {[Liên kết]}.
5. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Genetic Programming based Feature Construction for Classification with Incomplete Data}{, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO2017)}{, pp. }{, 7/2017} {[Liên kết]}.
6. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Bagging and Feature Selection for Classification with Incomplete Data}{, 18th European Conference on the Applications of Evolutionary and bio-inspired Computation }{, pp. }{, 2017} {[Liên kết]}.
7. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, A Genetic Programming-Based Imputation Method for Classification with Missing Data}{, The 19th European Conference on Genetic Programming (EuroGP 2016)}{, pp. 149-163}{, 2016} {[Liên kết]}.
8. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, A Wrapper Feature Selection Approach to Classification with Missing Data}{, The 19th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation (EvoApplication 2016)}{, pp. 685-700}{, 2016} {[Liên kết]}.
9. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, Directly Evolving Classifiers for Missing Data using Genetic Programming}{, The 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016)}{, pp. }{, 2016} {[Liên kết]}.
10. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Directly Constructing Multiple Features for Classification with Missing Data using Genetic Programming with Interval Functions}{, The 2016 Genetic and Evolutionary Computation Conference  (GECCO 2016)}{, pp. 69-70}{, 2016} {[Liên kết]}.
11. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Improving performance for classification with incomplete data using wrapper-based feature selection}{, Evolutionary Intelligence (ISI Journal)}{, pp. 81-94}{, 2016} {[Liên kết]}.
12. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, Multiple Imputation and Ensemble Learning for Classification with Incomplete Data}{, The 20th Asia-Pacific Symposium on Intelligent Evolutionary System (BEST PAPER AWARD)}{, pp. }{, 2016} {[Liên kết]}.
13. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, Multiple Imputation for Missing Data Using Genetic Programming}{, The 2015 Genetic and Evolutionary Computation Conference  (GECCO 2015)}{, pp. 583-590}{, 2015} {[Liên kết]}.
14. Cao Truong Tran, Peter Andreae and Mengjie Zhang{, Impact of imputation of missing values on Genetic programming based multiple feature construction for classification}{, The 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015)}{, pp. 2398-2405}{, 2015} {[Liên kết]}.
15. Tran Duc Tang, Tran Cao Truong and Bui Thu Lam{, Collision avoidance for 5-axis machine based on multi-objective genetic algorithm}{, The second Vietnam conference on control and automation, ISBN 978-604-911-517-2}{, pp. }{, 2013} {[Liên kết]}.
16. Dương Tử Cường và Trần Cao Trưởng{, Sử dụng đặc trưng MFCC và mô hình lượng tử hóa vectơ trong bài toán xác thực người nói tiếng Việt không phụ thuộc vào từ khóa,}{, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 130, ISSN:1859-0209}{, pp. 33-42}{, 2009} {[Liên kết]}.
17. Dương Tử Cường, Trần Cao Trưởng{, Ứng dụng mạng nơron thiết kế bộ lọc số đệ qui}{, tuyển tập công trình hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 3- Học viện Kỹ thuật Quân sự 2008; pp.74-81}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search